บริการจดทะเบียนธุรกิจ

2267 จำนวนผู้เข้าชม  |  Service

บริการจดทะเบียนธุรกิจ

บริการจดทะเบียนธุรกิจ (Business Registration Service)

บริการจดทะเบียนต่างๆ ทั้งการจัดตั้งนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท รวมถึงบริการจดทะเบียนทางด้านภาษี อาทิเช่น จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น

 • บริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน  บริการที่ท่านจะได้รับ
  • จองชื่อห้างหุ้นส่วน
  • ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งห้างฯ และเตรียมเอกสารประกอบต่าง ๆ
  • จัดหาผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้ห้างหุ้นส่วน
  • จัดทำหลักฐานชำระค่าหุ้น
  • ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมชำระค่าธรรมเนียม

อัตราค่าบริการ 6,000 บาท สำหรับทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1 ล้านบาท ราคานี้รวมค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว 

 

 • บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท  บริการที่ท่านจะได้รับ
  • จองชื่อบริษัท
  • จัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ
  • ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ
  • การจัดทำรายงานการประชุมจัดตั้งบริษัท
  • การจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  • จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
  • จัดทำหลักฐานชำระค่าหุ้น
  • ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมชำระค่าธรรมเนียม

อัตราค่าบริการ 12,000 บาท สำหรับทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1 ล้านบาท ราคานี้รวมค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว

 • บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไข และอื่น ๆ  การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขต่าง ๆ อาทิเช่น แก้ไขกรรมการ อำนาจกรรมการ, เพิ่มทุน ลดทุน, แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์, ย้ายที่ตั้งสำนักงาน, เพิ่ม ลด สาขา, เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น, แปรสภาพ, จดทะเบียนเลิกและชำระบัญชี และอื่น ๆ เป็นต้น

  อัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ 2,000 บาท หรือ พิจารณาตามประเภทและความซับซ้อนของการจดทะเบียน

Powered by MakeWebEasy.com