Service

สำนักงานบัญชีฟินิกซ์ จัดตั้งโดยทีมงานนักบัญชี และผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่มีคุณภาพ และประสบการณ์ เพื่อให้บริการงานทางด้านบัญชี ภาษีอากร การจดทะเบียนทางธุรกิจ ที่ปรึกษาทางการเงิน การลดและควบคุมต้นทุนการผลิต และการตรวจสอบบัญชี ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการสอบบัญชี

บริการจดทะเบียนต่างๆ ทั้งการจัดตั้งนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท รวมถึงบริการจดทะเบียนทางด้านภาษี อาทิเช่น จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น

ให้คำปรึกษาในการเสนอแนะกลยุทธ์และแนวทางการจัดการกับภาษี และ ออกแบบกระบวนการและแนวทางในการลดและควบคุมต้นทุนการผลิต

บริการจัดทำบัญชี ทั้งบัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท จัดทำรายงานทางการเงิน ปิดบัญชีทั้งรายเดือนและประจำปี

บริการออกแบบและกำหนดระบบบัญชี และ บริการตรวจสอบและรับรองบัญชี ให้กับนิติบุคคลทุกประเภท

Powered by MakeWebEasy.com