Service

สำนักงานบัญชีฟินิกซ์ จัดตั้งโดยทีมงานนักบัญชี และผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่มีคุณภาพ และประสบการณ์ เพื่อให้บริการงานทางด้านบัญชี ภาษีอากร การจดทะเบียนทางธุรกิจ ที่ปรึกษาทางการเงิน การลดและควบคุมต้นทุนการผลิต และการตรวจสอบบัญชี ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการสอบบัญชี

บริการจัดทำบัญชี ทั้งบัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท จัดทำรายงานทางการเงิน ปิดบัญชีทั้งรายเดือนและประจำปี

บริการจดทะเบียนต่างๆ ทั้งการจัดตั้งนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท รวมถึงบริการจดทะเบียนทางด้านภาษี อาทิเช่น จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น

บริการออกแบบและกำหนดระบบบัญชี และ บริการตรวจสอบและรับรองบัญชี ให้กับนิติบุคคลทุกประเภท

ให้คำปรึกษาในการเสนอแนะกลยุทธ์และแนวทางการจัดการกับภาษี และ ออกแบบกระบวนการและแนวทางในการลดและควบคุมต้นทุนการผลิต

Powered by MakeWebEasy.com