บริการวางระบบบัญชี และ บริการตรวจสอบบัญชี

4176 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บริการวางระบบบัญชี และ บริการตรวจสอบบัญชี

บริการวางระบบบัญชี (Accounting System Setup Service)

บริการออกแบบและกำหนดระบบบัญชี โดยการจัดทำรายการต่างๆ อันได้แก่ ออกแบบผังบัญชี , กำหนดรูปแบบของสมุดบัญชีต่างๆ , ออกแบบวงจรเอกสารและรูปแบบใบสำคัญต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานระบบบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามกฏหมายหรือมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

บริการตรวจสอบบัญชี (Auditing Service)
บริการตรวจสอบและรับรองบัญชีและจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองบัญชี ให้กับนิติบุคคลทุกประเภทที่ต้องนำส่งงบการเงินเพื่อเสียภาษีให้กับกรมสรรพากรโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือผู้สอบบัญชีภาษีอากร

  • บริการตรวจสอบบัญชี ตามมาตรฐานการสอบบัญชี
  • เสนอรายการปรับปรุงทางบัญชี ข้อเสนอแนะต่าง ๆ และให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีซึ่งได้พบในระหว่างปฎิบัติงาน ตรวจสอบบัญชี 
  • จัดทำงบการเงิน และเซ็นต์รับรองการแสดงความเห็นต่อความถูกต้องของงบการเงิน
  • เซ็นต์รับรอง ภงด.50, ภงด.51

Powered by MakeWebEasy.com